تاريخ کامل ايران دکتر عبدا… رازي

نام کتاب : تاريخ کامل ايران ( تاريخ کامل از تاسيس سلسله ماد تا انقراض قاجاريه)

نوشته : دکتر عبدا… رازي      

بخشهايي از متن کتاب :

–         مهاجرت اريائيها : تاريخ اين مهاجرت معلوم نيست ولي ميتوان حدس زد که خاتمه ان بين قرن نهم و هشتم قبل از ميلاد است و مهمترين اقوام مادها که در فلات ايران سکني گزيدند قوم ماد و پارس است

–         گرچه دوره سلطنت مادها کوتاه بود ولي اين نکته قابل ملاحظه است که در تاريخ شرق؛ مادها اولين قوم آريائي است که تشکيل سلطنت دادند . پادشاهان بزرگ هخامنشي که جاي مادها را بگرفتند با خصال ستوده و فکر روشن تعقيب همان سياست را کردند تا اينکه ممالک سامي آسياي غربي و نقاط ديگر را در تحت اقتدار خويش در آوردند

–         پادشاهان هخامنشي در اداره کردن ممالک وسيع خود عادات و مذاهب  ملل را محترم داشته تشکيلات خصوصي آنان را بر هم نزدند

–         پادشاهان هخامنشي موحد بودند يعني «اهورامزدا» را خالق آسمان و زمين دانسته اقتدار و سلطنت خويش را از تائيدات او ميدانستنداز آنجا که اهورا مزدا غير مرئي بوده پرستش او را مقابل آتش که يک گونه رمزي  است بجا مي آوردند

–         شاه دوستي و ميهن پرستي سرشت ايرانيان از زمان قديم الي اکنون است. ايرانيان زمان ساساني هم داراي اين دو صفت بوده و فرمان شاه را مانند فرمان يزدان ميدانستند

–         بعد از انقراض ساسانيان شهرهاي ايران يکي پس از ديگري بدست لشکر اسلام افتاد و دوره جديدي اغاز شد. لازم به ذکر است که ايرانيان بزور شمشير مسلمان نشدند بلکه چون ايين اسلام را موافق با روحيات خود يافتند برضا و رغبت ان دين حنيف را قبول کردند

–         در صدر اسلام در موقعي  که خليفه ثاني در انديشه بود چگونه ماليه مسلمين را ثبت و ظبط نمايد مرزبان نام ايراني ديوان مالي را تاسيس نمود و تا زمان حجاج بن يوسف(خونخواري که نماينده عبدالملک  خليفه اموي در کوفه بوده و 120 هزار نفر را بقتل رساند) دفاتر ملي بفارسي بود و صالح نام يکي از اسراي سيستان انرا از فارسي بعربي منتقل کرد

–         سليمان خليفه اموي گفته : عجبا ايرانيان هزارسال حکمفرمايي کردند و ساعتي بما احتياج پيدا ننمودند و ما صد سال خلافت کرديم و يکساعت بي مساعدت انها نتوانستيم زندگاني کنيم

–         مهمترين فرق شيعه زيديه و اماميه است. زيديه ميگفت حضرت علي افضل است معذلک خلافت ابوبکر و عمر صحيح است . اماميه هم منقسم بچند فرقه است که از همه مهمتر اسمعيليه و اثني عشري است. اين دو فرقه تا امام صادق متفقند . فرق اماميه عموما منتظر ظهور امامند . بعضي منتظر ظهور حضرت جعفر صادقند جمعي منتظر ظهور محمد بن الحنفيه هستند . اثني عشري منتظر ظهور قائم ال محمد ند

–         اسماعيليان تا امام جعفر با شيعيان اثني عشر موافقند. معتقدند خدا 7 پيغمبر ناطق فرستاده : آدم ؛ نوح ؛ ابراهيم ؛ موسي ؛ عيسي ؛ محمد و محمد بن اسمعيل . حسن صباح يکي از مبلغين نامدار اسمعيليه است

–         زمانيکه هلاکوي مغول مرد براي راحتي روح او چند دختر زيبا را در سردابه ايکه جنازه او بود محبوس ساختند

–         چنگيز با لشکري وارد بخارا شد و افسار اسبان را بدست مشايخ داد و صندوقهاي کلام ا… مجيد را اخور اسبان کرد و بر منبر در امده خويشتن را قهر و غضب خداوند خواند و بعد شهر را اتش زده مردان را کشته و زن و بچه ها را اسير ساخت

–         در زنجان مراغه خوي سلماس نخجوان بيلقان و…تا انجا که ممکن بود قتل و غارت کردند ولي تبريز به جهت صلح اتابک ازبک مصون ماند

–         غازانخان با واگذاشتن امور در دست رشيدالدين فضل ا… نام بزرگي از خود گذاشته و اصلاحات بزرگي شده است.

–         سربداران : گويند عبدالرزاق به اتباع خود چنين گفته بود که ما هرگاه بر سردار رويم بهتر از آن است که به ننگ زنده باشيم و از اين جهت آن جماعت معروف به سربداران شدند. امير عبدالرزاق بواسطه فساد اخلاق بدست برادرش کشته شد

–         با همه خونريزيهاي تيمور و با وحشيگريهايش در سبزوار و اصفهان و بغداد و… بازهم فتنه يمور نسبت به فتنه مغول کمتر است .زيرا چنگيز اساسا ميل بخونريزي داشته و تيمور اعتقاد قلبي به اسلام داشته است

–         شاه اسماعيل صفوي تصميم گرفته بود که مذهب شيعه را مذهب رسمي ايران کندو اعتقاد به ساير خلفا را از ايران براندازد. پس از تاجگذاري به تمام خطباي کشور خود امر کرد که شهادت «اشهد ان عليا ولي ا…» را بر زبان آرند و جمله «حي علي خيرالعمل» را در موقع اذان بلند بگويند

–         شاه اسماعيل از 13 سالگي لاينقطع در جنگ بوده

–         شاه عباس اول از پادشاهان بزرگ ايران است که در طول سلطنت 42 ساله خود ايران را باوج اقتدار و عظمت رسانيد. شاه عباس نه فقط پادشاهي بود جهانگير بلکه يک کشور پر آشوب و فتنه را مبدل به يک مملکت امن و آرام کرد.عهد او را دوره تجديد و تکميل صنايع توان ناميد.نه فقط اصفهان بلکه مشهد و اشرف و فرح اباد و اردبيل و قزوين و کاشان و استراباد و تبريز و همدان در عهد او نهايت اباد گرديدو اهالي ان ثروتمند شدند

–         رفتار شاه عباس با پيروان مذاهب مختلف حسنه بود و اگر بر سنيان و يا بامرا گرجستان سخت ميگرفت اجراي مقاصد سياسي را در نظر داشت والا از هرگونه تعصب بيجاي مذهبي دوري مينمود

–         شاه عباس با نداشتن تعصب بيجا معتقد و متدين بوده است. گويند دو هفته حرم مطهر شاه ولايت را با دست خود هر روز جاروب ميکرده و پياده از اصفهان زيارت  مشهد مشرف شده است

–         کشتن پسر ارشدش  صفي ميرزا و نابينا کردن فرزند ديگرش از کارهاي اواخر عمر شاه عباس است

–         شاه حسين ضعيف النفس و موهوم پرست بود در اغاز سلطنتش اقدام به شکستن خمها ؛ بستن ميکده ها ؛ رنجاندن پيروان اديان مختلفه نمود.

–         يک قرن امنيت و پيش نيامدن حادثه مهمي پس از شاه عباس بزرگ اهالي بلاد و لشکريان را تن پرور و خوشگذران نموده بود و اين هم مزيد بر علت پيروزي لشکر افغان شد

–         محمود افغان از بيم انکه مبادا اهالي اصفهان مانند ساير نقاط بر افغانان بتازند دست به ستم گشود و 300 نفر از امرا را دعوت کرد همه را بقتل رسانيد و دويست طفل آنان را از شهر بيرون برده بکشت. همچنين 3هزار نفر از قراولان سلطان حسين را بهلاکت رسانيد سپس حکم کرد 15 روز اصفهان را قتل عام نموده اموال آنانرا بيغما بردند

–         اصفهان محاصره شد در شهر قحطي رخ داد گوشت اسب و الاغ حتي برگ درخت و چرم هم بدست نمي آمد . اصفهان 7 ماه محاصره بود. تا اينکه سلطان حسين با دست خود تاج صفويه را تسليم محمود افغان نمود

–         فتنه افغانها بعد از 8 سال بدست نادرشاه فرونشست

–         بعد از فتوحات نادر بزرگان مملکت او را لايق شاهي دانستند و او بعد از يکماه تامل به سه شرط حاضر شد سلطنت را قبول کند : اول سلطنت در خانواده اش موروثي باشد دوم هيچگونه مساعدتي باعضا خانواده صفويه که مايل به تصاحب تاج و تختند نشود و سوم سب خلفاي ثلاث متروک شود و مذهب جعفري خامس مذاهب اهل سنت گردديعني ايرانيان مذهب تسنن قبول کنند ولي بجاي متابعت از ابوحنفيه ؛ شافعي و مالکي يا حنبلي از امام جعفر صادق پيروي کنندو ادابيکه مخصوص شيعه است ترک کنند. يکي از علما که خواست با شرط سوم مخالفت کند هم در آن مجلس کشته شد. نادر باين اکتفا نکرده بلکه موقوفات روحانيون را به نفع لشکر خويش ضبط نمود و اقتدار انها را محدود نمود

–         پادشاه هند بعد از حمله نادر چاره اي جز تسليم نداشت و نادر نهايت رافت را در حق او نمود سپس با کمال مردانگي و مروت تاج هندوستان را به محمد شاه بخشيد و جز ايالاتي که يکوقت متعلق به ايران بود طمع در نقاط ديگر ننمود. محمد شاه تمام جواهر گرانبها و اموال ذيقيمتي که در خزانه داشت تقديم نادر نمود.جواهر معروف درياي نور و کوه نور و تخت طاووس از جمله غنايمي است که نادر به ايران اورد

–         متاسفانه در اواخر عمر نادر تغيير حال داد و پسرش را به دليل سو ظن نابينا کرد

–         کريمخان سعي در گسترش عدل و داد و دلجويي از اهالي و فراهم نمودن اسايش مردم داشت .هيچکاه عنوان پادشاهي برخود ننهاد و خود را وکيل الرعايا ميناميد. اکثر بلاد اباد شد بخصوص شيراز که پايتخت شده بود

–         ايران مقام بلندي که قرنها در اسيا داشت در زمان قاجاريه از دست داد و عرصه کشور داريوش ميدان سياستهاي مختلف گرديد. در همان اوقات که ملل اروپا شروع به طي مراحل ترقي نمودند بين پادشاهان ايراني و سلاطين عثماني جنگهاي سخت اتفاق مي افتاد

–         اقا محمد خان موفق گرديد اکثر ممالک ايران را تحت اقتدار خود در اورد ولي پايداري دولت خود را بر روي ريختن خون نهاد و هيچگونه اصلاحي چه کشوري و چه لشکري ننمود

–         استبداد ناصرالدين شاه و خيانت درباريان افکار عاليه بعضي از مصلحين مانند ميرزا تقي خان امير نظام و … را که شروع به اصلاحات مينمودند بي نتيجه گذاشت و مملکت ما عرصه رقابت روس و انگليس گشت و امتيازات پي در پي که به بيگانگان داده ميشد و قرضهاي بي جهت از دول خارجه مينمودند بنيان استقلال مملکت را متزلزل ساخت

–         فتنه وهابيها : عبدالوهاب نام را که گويند مدتي در بصره و اصفهان به تحصيل علوم قديمه پرداخته بود مذهبي اورد و بعضي چيزها را بدعت دانست و از ان جمله ساختن گنبد بر روي قبور انبيا و ائمه و طواف مرقد انان و بوسيدن استانه انان و تذهيب بقاع و گذاشتن اشيا نفيسه در حرم و امثال ان را شرک پنداشتوهابيان به عتبات تاخته و 5000 مرد و زن را بقتل رسانده و ضريح مبارک را شکستندو اشيا نفيسه و زيور الات را به يغما بردند. فتحعليشاه وادار به اعتراض شد

–         اسامي 158 زوجه فتحعليشاه   را نوشته اندو از او دوهزار فرزند و فرزند زاده ذکر شده

Advertisements

3 Responses to تاريخ کامل ايران دکتر عبدا… رازي

  1. amin says:

    با سلام . این سایت یکی از متفاوت ترین سایتهائی است که من دیده و مطالعه کرده و استفاده فراوانی برده ام. همیشه شاد و کامیاب باشید.

  2. homan arya says:

    بادورود و سپاس از شما

  3. Lolly says:

    An answer from an expert! Thanks for corugibttinn.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: