سمينارتجربيات پياده سازي سيستمهاي ERP در ايران

هر از چندي سمينارهايي با عناويني مثل » تجارب  پياده سازي ERP» برگزار ميشود . شايد نگاه مختصري به اين سمينارها و ترکيب برگزار کنندگان و مطالب ارائه شده خالي از لطف نباشد

برگزارکنندگان سمينار:

اگر درست به برگزار کنندگان اين سمينارها و يا سازمانهاي پشتيبان نگاه کنيم سه ترکيب عمده را در آن مي بينيم :

 • – سازمانهايي که اخيرا ERP را خريداري نموده اند و بقول و تصور خودشان پياده سازي کرده اند
 • – شرکتهايي که فروشنده و يا واسطه خريد و فروش ERP هستند
 • – سازمانهايي که دنبال سيستم هاي اطلاعاتي بوده و قصد خريد آن را دارند

حال ببينيم هر گروه از با چه ذهنيتي مشارکت نموده اند:

گروه اول:

تصور کنيد مدير يک سازما ن ميلياردها تومان صرف خريد اين نرم افزارها نموده است. ميلياردها تومان ديگر صرف  حق ليسانس و احيانا تغييرات در آن که ناچار است هر ساله پرداخت نمايد.  از طرفي بايد پاسخگوي سازمانهاي بالا دست خود و حتي در برخي موارد قوه قضائيه بايستي باشد . سئوالات زيادي مطرح است که بايستي اين مدير به آنها پاسخ دهد مثلا :

 • – چه مقدار واقعا هزينه خريد و نصب اين نرم افزارها شده است ؟ برنامه و بودجه خريد چه مقدار بوده و هزينه واقعي چه ميزان شده است؟
 • – علت انتخاب اين شرکت براي خريد چه بوده و چرا اين شرکت (که عموما ايراني نيز نيستند) انتخاب شده است
 • – چند در صد پروژه پيشرفت داشته و چند درصد از برنامه عقب هستند؟
 • – چه بخشهايي از اين نرم افزار غير قابل استفاده است ؟ چرا؟
 • – چرا خريد از خارج بوده و آيا شرکتهاي داخلي واقعا توان انجام اين کاررا نداشته اند؟ خريد از خارج يعني خارج کردن سرمايه از مملکت که بايستي توجيه قوي و فني براي اين مسئله وجود داشته باشد
 • – نظر کارشناسان سازمان و استفاده کنندگان از اين نرم افزار چيست؟ آيا آنها بهبودي در سازمان مي بينند؟
 • – چه برتري اين نرم افزارها براي سازمان بدست آورده است؟ آيا مثلا مزيت رقابتي براي اين سازما نسبت به رقبا ايجاد کرده اس؟
 • – …

سئوالات زياد است و سئوال کنندگان هم کم نيستند. مديري را در نظر بگيريد که اين هزينه ها را کرده است . او که نمي خواهد دائم در اين پست بماند. چشم به بالا دستها دوخته است قرار نيست دائم اينجا و در اين سازمان باشد. او

اين سازمان را بعنوان سکوي پرتاب مد نظر داشته است . در اين حالت جواب ندادن به هر يک از سئوالات فوق يعني يک نقطه سياه و يا تاريک و مبهم در سابقه.

حال اگر مدير به نحوي بتواند خود را موفق جلوه دهد از اينهمه بار سئوال کاسته است. پاسخگويي دقيق و علمي و مستند به اين پرسشها براي سازمانها بسيار دشوار است.

راه حل چيست ؟ بايد نشان دهد که موفق بوده است . کار بسيار دشواري است بايد دليل و تفسير و توجيه بياورد.

چه بايد کرد ؟ ساده است گامي ديگر به جلو بگذارد بگويد من موفق بوده ام که هيچ ؛ تجربياتي نيز دارم که از سر دلسوزي و علاقه به ملت و بيت المال ؛ آن را به رايگان در اختيار ديگران مي گذارم .

اينجاست که انگيزه براي شرکت در اين سمينارها قوي ميشود . برخي سازمانهاي بزرگ دولتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و در هتلهاي بزرگ چند ستاره  مراسم جشن موفقيت و پيروزي نيز مي گيرند.

 

گروه دوم:

اين گروه عمدتا شرکتهاي نرم افزاري نسبتا کوچکي هستند که نقش واسطه را دارند. به ازاي فروش نرم افزار پورسانت و سهم خود را مي گيرند که در برخي موارد نسبتا خوب و چشمگير است.

در مواردي سعي ميکنند برخي پرداختها را خود انجام داده و قرار دادي با سازمان خريدار منعقد کنند. بدين ترتيب سود بيشتري بدست مي آورند.

اين شرکتها اکثرا از چند تامين کننده و سازنده نرم افزار پيشنهاد مي آورند. اگر شما شرکت سازنده نرم افزار ديگري در نظر داشته باشيد نميگويند که ارتباط ندارند ضمن تلاش در جهت ار تباط با شرکت جديد سعي در ترغيب شما به انعقاد قرار داد و خريد با شرکتهايي که خودشان در ارتباطند مي نمايند

اين شرکتها نيز دو دسته اند:

 • – عمده اين شرکتها يک شرکت واسط پياده کننده و تنظيم کننده نرم افزار را مي شناسند و پس از انعقاد قرار داد ؛ آن شرکت را به ميان مي کشند . خودشان توان تنظيم و پياده سازي نرم افزار را ندارند . در اين مدت نيز بعنوان مشاور خريدار حق المشاوره اي نيز دريافت مي کنند
 • – گروه دوم شرکتهايي که توان پياده سازي و تنظيم نرم افزار را نيز دارند. اينها تجربه قبلي و نظارت بر تنظيم داشته اند و فقط يک روش تنظيم بلدند و براي همه سازمانها همان روش را نسخه نويسي مي کنند .

 

هدف اين گروه از شرکت کنندگان در سمينارها شکار سازمانهاي ديگر براي فروش نرم افزار و اخذ پورسانت از آنهاست.

اين گروه نيز همراه گروه اول سعي ميکنند سازمانهايي که ERP را خريده و بقول خودشان راه اندازي کرده اند را موفق جلوه دهند. بنابراين داستانهايي از موفقيت و پيشرفت را ارائه مي کنند

 

گروه سوم :

اين گروه بدنبال انتخاب راه حل هاي نرم افزاري هستند تا سازمانشان را کمک کنند. عمدتا هدفي که دنبال ميشود هدف خوبي است. اينان بدنبال انتخاب بهترين ها هستند و سعي مي کنند انتخاب خوبي انجام دهند. برايشان موفقيت سازمانها جالب است . از آنجا که متخصصين اين سازمانها قبلا تجربه چنين  انتخاب و خريد نرم افزار نداشته اند شنيدن داستان موفقيتها و تجارب برايشان بسيار جالب بوده و تاثير گذار است

شرکت در سميناري که به ظاهر قصد ارائه تجربيات را دارد روش خوبي است. اما از اينکه اهداف اين سمينار و شرکت کنندگان چيست و واقعا آيا تجارب ارائه مي شود يا نه جاي بحث دارد

 

مطالبي که در اين سمينارها ارائه ميشود :

 • مطالب ترجمه شده اي از سازندگان ERP   که در آن به ويژگيهاي اين نرم افزار مي پردازد . اين بخش از مقالات سهم عمده اي در اين سمينارها دارد. در اين مقالات شرايط ايران در نظر گرفته نميشود و فقط شرايط کشورهاي پيشرو و احيانا مسائلي که آنها داشته اند مطرح ميشود . بديهي است عمده بحث اين مقالات تبليغ است و ترغيب به خريد اين نرم افزارها .
 • عنوان مقاله بحث تجربه پياده سازي و استفاده از ERP را دارد اما اتفاق در يک کشور ديگري افتاده است که با ايران همخواني ندارد . البته بخشي از تجربيات مشترک و بديهي است ولي بخش عمده اي خاص آن سازمان است
 • عمدتا مقالات سعي در ارائه برتريهايي دارد که براي آن سازمان برتري نيست.

بعنوان مثال  سازمان را در نظر بگيريد که توليداتش را مشتريان از بازار آزاد تهيه ميکنند. فعلا هم سياست دولت همين است. مسئله توليد اين کارخانه هم اصلا صرفه اقتصادي براي دولت مطرح نيست. دولت دنبال اشتغال است  سر کار بودن کارگران آن واحد است. چشم انداز چند ساله هم همين را مي گويد .

 • در اين سمينار سعي ميکنند براي اين سازمان دليل و تفسير برتري را ارائه دهند به او مي گويند با خريد اين نرم افزار تو قادر خواهي بود مشتريان بيشتري کسب کني. با حريفانت رقابت کني و آنها را از ميدان بدر کني . با اين نرم افزار مشتريانت از تو بيشتر راضي خواهند بود . تو قادر خواهي بود در هر لحظه توليداتت را دنبال کرده و بداني در هر زمان در چه مکاني است و کي بدست مشتري مي رسد. تو قادر خواهي بود در هر لحظه بار خود را همه جا مشاهده کني .

 

 • مورد بعدي مطالبي است که ترجمه نشده و حالت گزارش مانند دارد . در اين گزارشات هم يک سري اعداد و ارقام که حاکي از موفقيت و به صرفه بودن اين نرم افزارهاست ارائه ميشود.

 

آنچه ارائه نميشود :

با اطمينان مي گويم آنچه در اين سمينارها عرضه نميشود تجارب است . چرا؟ واضح است تجارب همواره موفقيت نيست . تجربه برخي مواقع شکست را نيز بهمراه دارد. من تا حال سراغ ندارم در اين سمينارها يک مورد ولو اندک از شکستها بحثي پيش آمده باشد . آيا ممکن است شما يک مورد را ادعا کني براي اولين بار در ايران تجربه شده و هيچ نکته ابهامي وجود نداشته باشد. آيا ممکن نيست در اين پياده سازي ERP شما مواردي را ناچار شده ايد انجام بدهيد در حالي که اشتباه بوده و بعد منصرف شده باشيد.

ممکن است تجاربي از ساير کشورها مطرح شود آمارها و ارقامها و درصدهايي نيز ارائه مي گردد به مستنداتي از شرکتهاي تحقيقاتي مثل AMR  و متا و … استناد مي گردد ولي يک مورد هم از تجربيات و احتمالا شکستها و ناکاميها در ايران اشاره نميگردد .

Advertisements

2 Responses to سمينارتجربيات پياده سازي سيستمهاي ERP در ايران

 1. ناشناس says:

  سلام
  واقعيت خوبي را مطرح كرده ايد بد تر از erp مشاورين پياده سازي در ايران هستند كه خودشان هم سيستم را نمي شناسند . امكاناتي سيستم دارد كه البته به اين گراني نمي ارزد اما همان امكانات را هم مشاورين نمي شناسند . اگر پول خريد اين سيستم را دور بريزند بهتر است حداقل روح روان كاركنان را تخريب نكرده و هزينه هاي جانبي بي فايده به سازمان تحميل نكرده اند

 2. محممد رضا says:

  جالب بود

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: